Håndbok for trenere og lagledere

Håndbok for trenere og lagledere i barne- og ungdomsfotballen

Treners rolle

Trenere har ansvar for det sportslige tilbudet for sitt lag. Trener samarbeider med lagleder for å få laget til å fungere både sportslig og administrativt. En god dialog er viktig for å fordele oppgaver.

Trenerne skal følge klubbens regelverk og sportslige plan samt Norges Fotballforbunds retningslinjer.

Trener skal sammen med lagleder skal sørge for at foresatte og spillere nødvendig informasjon om klubben, kamper, treninger og andre aktiviteter. I tillegg skal trener sammen med lagleder sørge for at klubben får nødvendig informasjon om laget.

Treneren skal bidra til at det blir skapt positive holdninger overfor medspillere, motspillere, dommere, trenere og lagledere. Trenerne skal sørge for at alle Sande SK sine spillere og trenere alltid takker dommer, motstanderens spillere og lagledelse etter kampen.

Trener skal møte på fotballstyrets trenerrmøter, som regel 2-3 stk pr år.

Trenere skal levere politiattest.

Lagleders rolle

Lagleder har ansvar for administrative oppgaver for sitt lag. Lagleder samarbeider med trener, har et koordinerende ansvar og rapporterer til klubbens styre.

Lagleder skal hjelpe til slik at klubbens regelverk og sportslige plan samt Norges Fotballforbunds retningslinjer overholdes.

Lagleder skal sørge for at foresatte, spillere og trenere får nødvendig informasjon om klubben, kamper, treninger og andre aktiviteter. I tillegg skal man sørge for at klubben får nødvendig informasjon om laget. Gi alle beskjeder i god tid og pass på at meldingene er klare og tydelige.

I barnefotballen innebærer rollen også at man er en voksen støtte for spillerne. Lagleder bør følge med på hva som skjer i spillergruppen og følge med på frammøte på trening.

Som lagleder har man ansvaret for, sammen med lagets trener, at laget stiller til kamp til korrekt tid, med nok spillere, trener og lagleder. Man skal også føre oversikt over kampene og resultater.

Ut- og innmeldinger av spillere i laget meldes til kasserer i fotballgruppa og daglig leder i klubben snarest mulig av lagleder.

Lagleder skal møte på fotballstyrets lagledermøter, som regel 2-3 stk pr år.

Lagleder skal levere politiattest.

Hva står klubben for?

Visjonen, verdiene og formålet er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver. Dette for:

 • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
 • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
 • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
 • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
 • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Verdier

Fotballgruppa i Sande Sportsklubb har et sett med verdier som definerer all aktivitet

Fotballglede    –    Samhold    –     Respekt   – Inkludering

Fotballglede

 • det skal være gøy å spille fotball, være trener eller lagleder
 • det skal være gøy å være tilknyttet klubben og lagene uansett om du er forelder, supporter eller bare synes fotball er topp
 • det skal være gøy å være med å hjelpe til rundt lagene, i styret og i utvalg

Samhold

 • Vi skal ha et godt og trygt klubbmiljø, vi tar vårt samfunnsansvar seriøst
 • Vi skal ha gode, trygge miljøer i og rundt alle lag
 • Klubben skal legge til rette for god kommunikasjon
 • Vi gjør hverandre gode og alle skal få være med uansett utfordringer

Respekt

 • Alle betyr like mye for klubben, og vi behandler alle med respekt
 • Vi er en fair play klubb
 • Vi tolererer ikke rasisme av noe art
 • Vi respekterer klubbens verdier og bestemmelser
 • For alle sponsorer og bidragsytere

Fair Play

Sande Sportsklubb Fotball legger stor vekt på sine verdier og på Fair Play!

Fair Play er norsk fotballs verdiarbeid, og det handler først og fremst om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, på skolen, på banen, i garderoben og ellers – hele tiden.

NFFs verdier er: Glede – Likeverd – Folkelighet – Respekt

Fair Play er et samlebegrep for vårt verdiarbeid, og danner grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Sande Sportsklubb Fotball sitt Fair Play-arbeid:

 • Vi har en Fair Play ansvarlig som sikrer at arbeidet rundt våre verdier og Fair Play opprettholdes både på og utenfor banen.
 • Vi har rutiner for hva Fair Play ansvarlig skal gjøre, og vi har rutiner for rapportering av avvik.
 • Hvert lag skal ha en fair play ansvarlig som sørger for at det alltid er en kampvert til stede på alle kamper.
 • Det skal alltid gjennomføres en Fair Play-hilsen før og etter kampen
 • Stort og tydelig banner på anlegget på Dyegata
 • Vi oppfordrer alle foreldre til å utøve godt foreldrevett
 • Alle lag, spillere i ungdomsfotballen og oppover, lagledere og trenere undertegner en kontrakt der de blant annet bekrefter at de vil etterleve Fair Play-reglene.
 • Vi har alle fokus på hvordan vi oppfører oss, hvordan vi snakker og hvordan vi behandler alle i fotballmiljøet i Sande
 • Vi snakker norsk, slik at alle skjønner det som sies på trening og kamp
 • Vi gjennomfører et årlig Fair Play arrangement

Sportsplan

Det er sportslig utvalg i styret i Sande Sportsklubb Fotball som har ansvaret for sportsplanen. Trenere og lagledere forplikter seg til å respektere og følge sportsplanen.

Link til sportsplan?

Hvor kan trenere få inspirasjon og veiledning til treningsarbeidet

Vi oppfordrer alle trenere til å melde seg på grasrottrenerkurs. Klubben betaler for dette. Hjelp kan fås av andre trenere i klubben med grasrottrener kurs. Inspirasjon kan hentes på Treningsokta.no.

Link til sportsplan?

Hospitering og differensiering i treningsarbeidet

Differensiering er å gi ulik utfordring til de ulike deltakerne i den samme aldersgruppen. I SSK ønsker vi at trenere differensierer, men vi ønsker ikke at aldersgruppen deles inn i faste grupper med bakgrunn i ferdighetsnivå. I kamp ønsker vi at man skal tilstrebe at alle i barnefotballen får omtrent like mye spilletid. I ungdomsfotballen er det lov å gi spillere med gode ferdigheter mer spilletid, men viktig at alle får spille!

Hospitering er at en spiller får trene og spille kamper på lag på høyere årstrinn. En forutsetning for hospiteringen er at spilleren fortsatt skal trene og spille kamper på sitt eget lag. Dette fordi spilleren fortsatt skal være en del av det sosiale miljøet på sitt lag og sitt årstrinn.

For at hospitering skal fungere så forutsettes det god dialog mellom respektive trenere slik at hospiteringen virker positivt for både spiller og begge lagene.

Klubben ønsker i utgangspunktet ingen hospitering i barnefotballen. Hospitering tillates uansett ikke før barna er 10 år. Hospitering skal avtales mellom hovedtrenerne på de respektive lag, og sportslig utvalg skal alltid godkjenne hospiteringen i barnefotballen.

I ungdomsfotballen bør hospitering vurderes for spillere med bra ferdighetsnivå. Hospitering skal avtales mellom hovedtrenerne på de respektive lag. Sportslig utvalg skal informeres om hospitering i ungdomsfotballen under juniornivå, og har siste ord ved uenighet. Spillere på juniorlag kan hospitere opp på seniornivå etter avtale med trenere og spillerne.

Dersom spilleren er under 18 år skal foresatte informeres og godkjenne enhver hospitering.

Henviser til sportsplan.

Informasjon om fotballstyret og fotballgruppa

På klubbens nettside finner man informasjon om styret, roller og kontaktpersoner i klubben. I tillegg finner man blant annet baneoppsett, oversikt over klubbdommere og sportslig plan. Ta kontakt dersom noe mangler eller hvis du har spørsmål.

Endring av trenere/lagledere

Dersom det er endring av trener eller lagleder på laget må lagleder snarest gi beskjed til styret. Beskjed gis på mail: kasserer.fotball@sandesk.no.

Det er viktig at et endringer av kontaktpersoner for lagene til enhver tid er korrekt, slik at informasjon blir gitt til riktig person og at kontaktinformasjonen til laget alltid er korrekt. Styret skal også påse at alle trenere og lagledere har fremvist politiattest, vi er derfor helt avhengig av riktig informasjon. Vi vil også bruke denne informasjonen på klubbens nettsider samt fotballens øvrige systemer.

Spillerliste, kontingent og treningsavgift

Klubbens daglige leder trenger hvert år en oppdatert liste som inneholder navn og fødselsdato på spillere samt adresse og informasjon om foresattes navn, adresse, telefonnummer og epostadresse.

Det er viktig at lagleder oppdaterer listen med nye epostadresser, da disse benyttes til utsendelse av medlemskontingent og treningsavgift.

Link til listen finner du her:

Frist for innlevering av liste for vårsesongen er 15.03.

Frist for innlevering av liste for høstsesongen er 10.08

Dersom det kommer nye spillere i løpet av sesongen må lagleder snarest mulig melde det inn til klubbens medlemsansvarlig.

Informasjon meldes på e-post: medlemsinfo@sandesk.no og kasserer.fotball@sandesk.no

Kasserer mottar lister løpende fra daglig leder på hvilke spillere som har betalt treningsavgift, og hvilke som ikke har betalt. Dersom en spiller ikke har betalt kontingent/treningsavgift etter ordinære purringer, så vil lagleder få beskjed.

Manglende innbetaling kan føre til at spilleren i ytterste konsekvens nektes videre trening/kamp. Dersom du som lagleder vet at årsak til manglende betaling kan være at spillerens foresatte har en svak økonomisk situasjon, så gi beskjed til oss i styret. Sande Sportsklubb har som mål at «Alle skal  med», og vi har flere muligheter for å hjelpe til slik at alle som ønsker får spilt fotball. Ta kontakt med styret, så avklarer vi dette i fellesskap.

En liste med kontaktinformasjon for spillerne bør også distribueres til hele laget.

Overganger

Alle lagledere må melde om det er med noen nye spillere fra andre klubber. Da plikter klubben å ta kontakt med tidligere klubb. Nye spillere må fylle ut et samtykkeskjema, lagleder leverer dette til overgangsansvarlig på e-post nestleder.fotball@sandesk.no. Fiks-ansvarlig tar seg av dette for Sande Sportsklubb.

Informasjon på Facebook

Vi anbefaler at det opprettes en egen informasjonsside på Facebook eller Spond for foreldre på laget. Informasjon til trenere kommer på Facebook siden Sande S.K-trenerteam.

Facebookside for spillerne kan ikke lages før alle spillerne har blitt 13år.

Lagleders oppgaver ifbm treninger og kamper

Lagleder må legge inn laget i FIKS fra 12 år og oppover, senest to timer før kampstart. Tilgang til FIKS gis av FIKS-ansvarlig og kan nås på mail nestleder.fotball@sandesk.no.

Lagleders oppgave er å formidle treningstider og treningssteder til sine lags spillere og foresatte.

Sportslig utvalg utarbeider og koordinerer tider for hele klubben og sender ut treningsoppsettet til trenere og lagledere.

Lagleder melder fra til styret om behov for treningsplass i vinterhalvåret eller behov for endringer i sommerhalvåret.

Sørge for at mål blir satt tilbake på plass etter treninger.

Kampoppsettet finnes i min fotball appen eller på kretsens nettsider.

Oppsettet fra kretsen inneholder kampdato og sted for alle lag. For lagene fra 14 år og eldre inneholder også oppsettet klokkeslett og dommere.

Flytting av kamper

Lagleder skal sende ut kampoppsettet til foresatte/spillere og trener på sitt lag, og oppfordre alle til å laste ned Min Fotball appen.

 • Ved hjemmearrangement må du/dere sørge for at 5`er evt. 7`er baner er i orden. Sette opp målene og evt markere banen.

5`er banen skal være ca 40 x 20 m (se spilleregler for femmerfotball).

7’er banen skal være ca. 60 x 40 m (se spilleregler for sjuerfotball).

Dommerens anvisninger og avgjørelser skal respekteres.

Lagleder betaler dommer på vipps, sender skjermbilde til kasserer.fotball@sandesk.no med kontonummer. Kasserer refunderer dommerregningen.

Klubbdommere i barnefotballen skal betales med følgende honorar:

3-er kamper, 3 stk:          kr 200

5-er kamp, 1 stk:              kr 150

7-er kamp, 1 stk:              kr 250

Liste over klubbdommere ligger på nettsiden sandesk.no.

Drakter skal samles inn etter hver kamp. Lagleder må signere ut lagets drakter ved sesongstart.

Draktene bør vaskes sammen slik at de beholder samme farge. Det er mulig å lage en vaskeliste i laget.

Lagleder må organsierer lagets kioskvakter.

Lagleder ønsker bortelaget velkommen til Sande.

Lagleder setter opp en kampvert/fair play ansvarlig fra de foresatte til hver kamp. Instruks for kampverten ligger på klubbens nettside. Kampvertens oppgaver bør gjennomgås med foresatte før sesongstart. Kampverten skal blant annet avlaste lagleder på hjemmekamper ved at det er han/hun som har hovedansvar for å ta imot dommer og bortelaget.

Linjeflagg ligger i kiosken. Klubbdommere henter disse før kamp.

Lagleder gir dommeren matchball

Lagleder har ansvar for at Fair Play møtet blir holdt før kampstart. Husk også å takke dommer og bortelag for kampen når denne er over.

Sammen med kampverten har lagleder et ansvar for å være en voksen støtte til klubbdommer under kampen. Uhøflighet tolereres ikke.

Lagleder og trener må holde seg oppdatert på kampreglementet og påse at dette etterfølges.

Dersom laget ønsker å ha en kjøreliste for bortekamper så er det lagleder som er ansvarlig for den. Lagleder skal sørge for at alle foresatte/spillere får beskjed om tid og sted for oppmøte.

Under kamp

Lagleder skal bistå laget og trener under kamp. Lagleder skal passe på at spillerne har leggskinn og at de ikke går på banen med klokker, ørepynt, halskjeder ol.

Under kamp skal innbyttere, trener og lagleder være på den ene siden av banen og tilskuere på motsatt side. Lagleder har ansvar for dette. På hjemmekamper skal også kampverten informerer tilskuere om hvor de kan stå. Kampverten skal stå sammen med tilskuerne.

Vær varsom med dine uttalelser under og etter kampen.

Resultater

Lagleder for lag som er 13 år eller eldre skal registrere kampresultat. Dette gjøres ………….

Fiks

FIKS er et kommunikasjonsverktøy som benyttes av kretsen og klubbene. Alle aktive spillere skal registreres i FIKS fra og med året de fyller 12. Dersom man ikke er registrert har man ikke forsikring og kan ikke spille. Klubbens fiksansvarlig skal sørge for at spillerne er registrerte, og lagleder må derfor sørge for å informere om nye spillere.

Klubbdommere

Oversikt over klubbdommere med telefonnummer legges på klubbens nettside før sesongstart. I april hvert år er det kurs for klubbdommere for de som er 12 år og eldre. Laglederne vil få informasjon om dette fra styret.

Lagleder skal kontakte dommeren dagen før kamp for å bekrefte at han/hun kommer til kampen (gjelder alle lag fra 6-12 år).

Klubbdommere som dømmer 6-12 åringer får oppgjør direkte etter kamp.

Utstyr til laget

Materialforvalter nås på epost materialforvalter.fotball@sandesk.no.

Egen bag med drakter, overtrekksvester og førstehjelpsutstyr mottas av materialforvalter på lagledermøte før sesongstart. Supplering av utstyr skal avklares med materialforvalter.

Spillerne må kjøpe shorts, leggskinner, strømper, sko og eventuelt overtrekksdress selv. Klubben bruker blå shorts og blå strømper av merke Nike. Klubben har en avtale med Torshov Sport i Drammen og alle medlemmer får rabatt på fotballutstyr der. Klubbkolleksjonen selges hos Torshov Sport, ved lagsbestilling økes rabattsatsen. Ta kontakt med materialforvalter for avtale.

Draktene leveres på lagledermøtet etter sesongslutt. Utstyret sees over sammen med materialforvalter.

Alle lag fra 10 år og oppover får 3 matchballer pr sesong. For yngre lag benyttes fellesballer i utstyrsbod. Alle forplikter seg til å holde det ryddig i utstyrsboden.

Deltakelse i cuper/turneringer

Laget ditt kan i tillegg til ”serien” også delta på cuper. Fotballgruppa dekker inntil kr 2000 pr lag pr år i cup-avgift.

Sonesamlinger, keeperskoler, fotballskoler

Garderobe

Det er tilgjengelige garderober på alle anlegg. Lagleder må sørge for at laget forlater garderobene slik man selv vil finne dem.

Nøkkel til Sandehallen har alle trenere, ta kontakt med materialforvalter.

Nøkkelboks til Lersbrygga, kode fås av materialforvalter.

Dyegata; kode til døra fås av materialforvalter for tilgang til garderober og toalett. Kode til nøkkelboks for utstyrsboden ute fås av materialforvalter.

Førstehjelp

Hjertestarter henger i gangen i klubbhuset i Dyegata og utenfor kafeen i hallen ved anlegget ved Sandehallen.

Førstehjelpskoffert og isposer skal være med på alle kamper og treninger. Eventuelle skademeldinger gjøres i appen min fotball.

Dugnader

Klubben arrangerer noen dugnader som gir inntekter til fotballgruppa:

 • Fotballodd – dette er skrapelodd som sendes til alle medlemmer som er registrert i gruppa
 • Julekalenderdugnad – arrangeres i november og går ut på å selge julekalendere rundt om i bygda. Julekalenderdugnaden gjennomføres av ungdomsfotballen.
 • Kioskvakter/tilsynsvakt i Dyegata. Fordeles på hele fotballgruppa av kiosk-utvalget.

Dugnader til det enkelte lag, arrangeres av lagene selv. Alle inntekter og utgifter skal medtas i lagets regnskap. Husk å melde til Lotteritilsynet ved loddsalg.

Gjennomføring av foreldremøter/spillermøter

Lagleder skal i samarbeid med trener gjennomføre foreldremøter for lag i barnefotballen. Eldre lag bør ha tilsvarende spillermøter eller møter med både foresatte og spillere. Lagene skal gjennomføre minst to foreldremøter hvert år, et før vårsesongen og et ved sesongslutt på høsten. Ellers kan man ha møter ved behov.

Lagleder kan ta kontakt med styret dersom man trenger bistand i forbindelse med foreldremøte.

Forslag til temaer på foreldremøte:

 • Foreldrevettregler (egen brosjyre)
 • Fair play
 • Hospitering
 • Turneringer
 • Dugnader
 • Publisering av bilder
 • Kampvertrollen
 • Bruk av facebook/epost
 • Behov for felleskjøring til bortekamper
 • Sosiale tiltak
 • Kampregler, spesielt endringer

Etter foreldremøter sender lagleder ut referat til alle foreldre/foresatte.

Klubbhuset kan benyttes til foreldremøter og eventuelle andre sosiale tiltak. Kontaktperson er daglig leder i SSK Sven Ove Johansen, epost: dagligleder@sandesk.no

Rapportering ved sesongslutt

Ved årets sesongslutt skal lagleder lage en kortfattet årsrapport med en vurdering av laget og sesongen. Denne skal sendes til styret. En mal for denne rapporten finner man på klubbens nettside.

Økonomi og lagskasser

 • Opprette lagskonto i samarbeid med fotballstyrets økonomiansvarlig – se vedlegg 1 for kontaktperson.
 • Lage regnskap på fastsatt mal
 • Sponsorregler, interne dugnader til finansiering av aktiviteter
 • Retningslinjer fra klubben på dette

Lagsforsikring/spillerforsikringer

Kollektiv lagsforsikring tegnes for alle lag i klubben. Spillerne er også dekket av denne forsikringen.

Barnefotball

NIF’s barnefotballsforsikring er gratis og dekkes via lagsforsikringen. Tilleggsforsikring kr 1 450.

Ungdomsfotball

Tillegg for frivillig utvidet forsikring kr 1650

Sosiale aktiviteter

For mange av spillerne er det sosiale en viktig årsak til at man spiller fotball. Det er viktig å skape et godt miljø i og rundt laget, slik at alle spillere føler tilhørighet. For å styrke samholdet i spillergruppen kan det være aktuelt å ha noen sosiale aktiviteter utenfor fotballbanen også. Dersom lagleder ønsker det så kan man velge å delegere det å arrangere slike aktiviteter til noen frivillige foresatte.

Avslutning av fotballsesongen

Sosiale tiltak for foreldrene kan også være med å skape samhold rundt Laget. En god foreldregruppe er viktig for at flest mulig skal være med å spille fotball lengst mulig.

Publisering

 • Skriv gjerne om laget og send til Sande Avis.
 • Avklar tillatelse til bruk av bilder med foreldre

Fotballgruppas nettside

 • Fotball er gøy – mest gøy i SandeJ Lykke til !

Har dere spørsmål eller trenger hjelp til noe, snakk med en av oss i styret!

Hilsen  Sande SK – fotball

Spre gjerne innlegget